Algemene voorwaarden

februari 2021

1: Definities

a. rhinestone66: de eenmanszaak rhinestone66, gevestigd te Klarenbeekseweg 91-5, 7381 BE KLARENBEEK, KvK Apeldoorn 631-97170. Als tweede handelsnaam wordt Stay Online gebruikt.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met rhinestone66 een verbintenis aangaat of aangegaan heeft.

c. Internet Service Provider: leverancier van infrastructuur met betrekking tot Internet van zowel rhinestone66 als Opdrachtgever.

d. Broncode: programmatuur dat de basis vormt van het product of van ondersteunend software. Onder Broncode wordt tevens verstaan: alle gegevens of (elektronische) data die de programmatuur ondersteunen zoals tabellen in databases. Onder Broncode wordt NIET verstaan: HTML, XML of varianten daarvan. Deze afkortingen zijn gegevens die over het internet worden gecommuniceerd. 

e. Software as a Service oftewel SAAS: software die als een online dienst wordt aangeboden, waar Opdrachtgever een licentie op deze diensten afneemt. Na afloop of opzegging van de licentie kan dan ook geen aanspraak gemaakt worden op de software. Een website wordt ook als een SAAS geleverd.

f. Data of Gegevens: Intellectueel eigendom van Opdrachtgever, zoals diens foto's, teksten en overigens gegevens in de breedste zin. Ook kan dit intellectueel eigendom van rhinestone66 of van derden bevatten.

2: Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten aan rhinestone66 alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

b. Indien een afspraak, welke is genoemd als onderdeel van een offerte, is strijd is met deze Algemene Voorwaarden dan geniet de genoemde afspraak de voorkeur. Een uitzondering is dat de afspraak altijd conform de Nederlandse wet dient te zijn.

3: Dienstverlening

rhinestone66 verplicht zich tot het leveren van het product of dienst waarvan de kwaliteit in overeenstemming is met de instructies van Opdrachtgever.

4: Kennismaking en offerte

a. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Indien van rhinestone66 meer verlangd wordt dan een presentatie en een kennismaking met het gevraagde product of dienst, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

b. Elke offerte is in principe gratis, vrijblijvend en is 14 dagen geldig tenzij anders vermeld. De geleverde voorstellen in de offerte blijven eigendom van rhinestone66. Bij omvangrijke offertes kunnen kosten in rekening worden gebracht; dit zal van tevoren met Opdrachtgever worden besproken.

c. Alle offertebedragen worden vermeld in EURO en zijn exclusief de op dat moment geldende BTW, uitgezonderd offertes aan particuliere personen.

5: Bevestiging opdracht

a. Na een mondelinge opdracht zal rhinestone66 aan Opdrachtgever een orderbevestiging versturen. De orderbevestiging dient door Opdrachtgever per e-mail te worden geaccordeerd of, op verzoek, online te worden ondertekend en bevestigd. Als alternatief wordt een (deel-)betaling gezien als een opdrachtbevestiging.

b. Indien een offerte is verzonden dan mag zij, indien de looptijd ervan niet is verstreken, voor worden geaccordeerd op de wijze zoals in lid a is omschreven.

c. Indien aan lid a of lid b van dit artikel is voldaan, dan treedt de leveringsverplichting door rhinestone66 in werking.

6: Wijziging/intrekking van de opdracht

Indien de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan wel indien bij een wijziging van de opdracht deze wijziging in strijd is met het bepaalde in artikel 14 (Wetgeving), dan wordt rhinestone66 vrijgesteld van levering van het oorspronkelijke product of dienst. Indien dit in werking treedt heeft rhinestone66 recht op vergoeding voor de tot dan toe verrichte diensten en op een schadeloosstelling wegens inkomstenderving. Bij vooruit- of deelbetaling zal geen restitutie van de betaling plaatsvinden.

7: Herziening en levering

a. Een afgesproken levertermijn wordt nimmer gezien als een fataal termijn.

b. Opdrachtgever heeft recht op een eenmalige herziening van het verrichte werk. Alle reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van die werkzaamheden dienen binnen vijf dagen na levering van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk (per post of aantoonbaar per e-mail) te geschieden. Reclames gedaan na dit termijn zijn niet ontvankelijk.

c. Gezien de aard van het product geschiedt levering door rhinestone66 in de regel per Web (internet), en/of kan, afhankelijk van de specifieke dienst, geschieden per opslagmedium (zoals CD-ROM) via koerier of post, e-mail, FTP of andere (elektronische) wijze in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever.

d. Indien de opdracht wordt geleverd zal Opdrachtgever de levering controleren. Indien deze controle na vijf dagen uitblijft wordt het product automatisch als geleverd beschouwd.

e. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid van beide partijen is afgewikkeld blijven alle rechten bij rhinestone66.

8: Aansprakelijkheid

a. Opdrachtgever heeft de plicht het geleverde product binnen vijf dagen te controleren op onjuistheden en aanvaardt de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

b. rhinestone66 verplicht zich risico's zo veel mogelijk te beperken door middel van onder andere deskundig gebruik van documentatie, optimaal serverbeheer en pro-actieve communicatie richting de Opdrachtgever voor het geval een risico zich aandient.

c. Over alle verkeer via Internet kan rhinestone66 geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van vertraging, beschadiging e.d. veroorzaakt door de Internet Service Provider, dan wel veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door zgn. 'hackers' of als gevolg door computervirussen. Bij aangetoonde vertraging, beschadiging e.d. zoals bedoeld in dit lid zal rhinestone66 het product zonder meerkosten leveren op een door rhinestone66 te bepalen alternatieve wijze.

d. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag aan het honorarium, dus niet inbegrepen betalingen aan derde partijen, dat in de betreffende opdracht in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van EUR 25.000.

e. Slechts (beeld)materiaal geleverd door Opdrachtgever aan rhinestone66 dat vrij is van (auteurs)rechten, is toegestaan om door Opdrachtgever aangeleverd of gebruikt te worden in verband met een product van rhinestone66.

f. Opdrachtgever vrijwaart rhinestone66 van iedere claim afkomstig van derden, indien Data door Opdrachtgever aan rhinestone66 niet vrij van rechten blijken te zijn.

9: Gebruiksdoel

a. Indien het product ontsloten wordt via Internet (bijvoorbeeld websites of webapplicaties), draagt rhinestone66 het publicatierecht over voor zover en zolang de toepassing in stand wordt gehouden.

b. Het product blijft in alle gevallen eigendom van rhinestone66, met uitzondering van Data van Opdrachtgever.

c. Lid b van dit artikel geldt eveneens voor levering van websites.

d. Broncode mag niet worden gekopieerd, gewijzigd of aangepast door Opdrachtgever of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rhinestone66.

e. Indien derden in bezit komen van een kopie van Broncode, dient rhinestone66 terstond hiervan op de hoogte te worden gesteld en dient de melder terstond en zonder uitstel de instructies van rhinestone66 op te volgen.

f. Opdrachtgever zal als goed huisvader het juiste gebruik van het product waarborgen. Dit houdt onder andere in dat het product niet blootgesteld wordt aan ondeskundig gebruik en dat de inhoud van het product conform de wet overeenstemt met goed gedrag en goede zeden.

g. Bij verdenking van onjuist gebruik van het product door Opdrachtgever, diens klanten of door anderen (hierbij valt te denken aan zgn. 'hackers') zal rhinestone66 maatregelen nemen om verdere schade te beperken. Dit kan in uiterste gevallen resulteren in het (tijdelijk) buitengebruikstelling van het product. In zulks geval zal rhinestone66 per direct contact opnemen met de Opdrachtgever om de genomen maatregelen te melden en een plan met Opdrachtgever bespreken om het product binnen redelijke termijn opnieuw ter beschikking te stellen.

10: Fair Use Policy

a. Het dataverkeer dat Opdrachtgever genereert met zijn website, e-mail en databases moet ongeveer overeenkomen met de overeengekomen maandelijkse dataverkeer.

b. Dataverkeer valt onder de Fair Use Policy, waarbij voor dataverkeer extra betaald dient te worden indien Opdrachtgever dataverkeer verbruikt dat ruimschoots en/of structureel boven de overeengekomen maandelijkse dataverkeer overschrijdt.

c. rhinestone66 zal pas dataverkeer in rekening brengen indien hij dit door zijn leverancier in rekening gebracht wordt. rhinestone66 is niet verplicht dit aan te tonen.

d. Bij een plotselinge onaangekondigde piek in het dataverkeer zal de server, indien het product via de server van rhinestone66 geleverd wordt, op volautomatische wijze het product afsluiten. Dit is een tijdelijke maatregel ter  bescherming van Opdrachtgever en rhinestone66.

11: Licentie

a. Indien Opdrachtgever en/of diens bevoegde gebruikers van een product gebruik maken, wordt het product voor de duur van het gebruik, die in de orderbevestiging staat genoemd, ter beschikking gesteld.

b. rhinestone66 verplicht zich het product in goede staat te houden om de beoogde werking ervan te garanderen. Hiervoor verplicht Opdrachtgever zich aan rhinestone66 fysiek of elektronisch toegang te verschaffen tot de server(s), indien deze onder beheer van Opdrachtgever vallen.

c. rhinestone66 zal naar inzicht updates uitvoeren voor zover dit in het belang is van de goede werking van het product. In dit geval streeft rhinestone66 naar een ononderbroken werking van het product.

d. Licentie kan altijd worden opgezegd door rhinestone66, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalenderjaar. Dit geldt ook voor licentie met onbeperkt gebruik. Deze opzegging zal altijd schriftelijk plaatsvinden omkleed met duidelijke motivatie.

e. Licentie kan altijd worden opgezegd door Opdrachtgever met inachtneming van een eventuele minimumduur van de overeenkomst. Deze minimumduur, indien van toepassing, zal duidelijk omschreven staan in de offerte.

12: Promotie

a. Indien het product een website, webwinkel of enig ander publiek zichtbaar product betreft, heeft rhinestone66 het recht zijn naam of merk op deze uiting te noemen. 

b. Indien het product geen publiek zichtbaar karakter heeft, heeft rhinestone66 het recht zijn naam of merk binnen de html-code, van een website of enig ander product te melden.

c. rhinestone66 heeft het recht het merk of bedrijfsnaam van Opdrachtgever, alsmede diens logo, te noemen in zijn website rhinestone66.com of stay-online.nl.

d. Bij weigering van Opdrachtgever betreft leden a, b of c van dit artikel heeft rhinestone66 het recht hiervoor een extra vergoeding te verlangen, dan wel de werkzaamheden tijdelijk of permanent te staken.

13: Betaling

a. Betaling dient te worden voldaan in één termijn tenzij anders is overeengekomen.

b. Een betaling door Opdrachtgever zonder voorafgaand factuur van rhinestone66 houdt geen vanzelfsprekende leveringsverplichting in. Een betaling door Opdrachtgever mét voorafgaand factuur, waarvan de opdracht nog niet is afgerond, houdt geen vanzelfsprekende vervroeging in van de levering.

c. Indien het product een licentie betreft wordt het licentiebedrag jaarlijks bij vooruitbetaling gefactureerd.

d. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.

e. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van rhinestone66 op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

f. De wettelijke rente is verschuldigd precies 30 dagen na ontvangst van de factuur, indien de factuur niet of gedeeltelijk wordt betaald. Indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat dan wel betwist wordt, dan geldt de termijn van dertig dagen na ontvangst van de prestatie.

g. Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die gemaakt zijn in verband met te late of onvolledige betalingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De (buiten)gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,00.

h. Indien er sprake is van een omvangrijke opdracht zal rhinestone66 maandelijks een factuur voor de tot dan toe gewerkte uren of een voorschotnota verzenden aan Opdrachtgever, na overleg met Opdrachtgever. 

i. Indien een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan rhinestone66 zijn werkzaamheden opschorten of dienstverlening onderbreken, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. rhinestone66 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting/onderbreking. Voor het hervatten van een dienst of het voortzetten van werkzaamheden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

j. Indien een dienst is onderbroken of werkzaamheden zijn opgeschort, zoals vermeld in lid i of zoals vermeld in artikel 12 lid d (Promotie), blijft de verplichting tot betalen onverminderd bestaan.

14: Wetgeving

Alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen rhinestone66 en Opdrachtgever en eventuele derde partijen vallen onder de Nederlandse wetgeving.

15: Bevoegde rechter

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen rhinestone66 en Opdrachtgever kennis te nemen.

16: Geheimhouding

a. rhinestone66 verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Andersom geldt dit voor Opdrachtgever voor de gegevens van rhinestone66.

b. Broncode valt altijd onder geheimhouding.

17: Overige bepaling

Typ- of spelfouten of foutieve verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden vrijwaren rhinestone66 en Opdrachtgever nimmer enige opvolging van de bepaling(en) die deze fouten betreffen, noch enige opvolging van de overige artikelen.